Bábjátékos csoportvezető képzés

A továbbképzés megnevezése: bábjátékos csoportvezető képzés

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyamalapfok,

Célja:
A bábjátékot – mint autonóm drámai műfajt – értően alkalmazni képes szakemberek képzése, továbbképzése, akik a gyakorlatban megismerve a műfaj hatásmechanizmusát olyan sajátos ismeret- és tudásanyag, valamint ráépülő teljesítőképesség birtokába jutnak, amellyel a kisgyermekkorúak és az iskolások fejlesztését a korszerű elvárásoknak megfelelően tudják végezni, hozzájárulnak a gondjukra bízottak érzelmi pallérozottsága valamint EQ-ja fejlődéséhez.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Aprodukciók elemzésekor felszínre kerülő hiányok sokszor alapvető törvényszerűségekre mutatnak rá, amelyeket a tanfolyam elvégzése után senki nem sértene meg. A tematikai egységek nagy számát (drámaelmélet, báb-, színház-, és kultúrtörténet, társművészeti ismeretek, stb.) a színházművészet összetettsége, ezen belül is a bábjáték komplexitása magyarázza.

A bábokkal folytatott játék sajátos színészi megnyilatkozás, amely az előadótól hozzáértést követel, amelyet a kezdetek óta gyakorlattal (mozgatás, beszéd és ének, kooperáció) kell és lehet elsajátítani. Ennek birtokában képes hitelesen bábcsoportot vezetni.
A tanfolyamon részvevői végig haladnak egy bábjátékos mű teljes kialakítási folyamatán: darabválasztástól, az elemzésen, dramaturgiai szerkesztő munkán, bábtervezésen, bábkészítésen, próbafolyamaton át egészen az előadásig.
Mottó:”Ne csak tudjróla hogyan kellene….., légy képesráa gyakorlatban is!”

A megoldásban a legegyszerűbb változatot kiválasztva (pl. sík-árnybáb, színes árnyjáték, vagy más egyéb) inkább a folyamat technológiai, technikai alapjainak megértésére összpontosítunk.

Az előírt tartalmi követelmények:

 • A hallgató szerezzen erős bázis- és járulékos ismereteket az egyetemes és a hazai dráma, a báb-, és színházművészet, valamint a társművészetek területéről.
 • Tudjon drámai nyersanyagot (dramatizálástól a rendezésig bezárólag) bábszínpadra adaptálni.
 • Legyen képes – az alapvető négy műfaji technikához igazodva – egyszerű bábokat, kellékeket és díszletet tervezni, önállóan kivitelezni, illetve a gyerekekkel együtt készíteni.
 • Legyen járatos az alapvető bábszínészi tevékenységekben (beszéd, mozgás, mozgatás, kooperáció) Ismerje a bábcsoport életének, működtetésének alapvető pedagógiai és szociológiai mesterfogásait.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség:minimum középiskola
– megelőző szakmai gyakorlat:nem szükséges
– egyéb, éspedig:egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógus, tanító, tanár; tanító, tanár esetében a művészetek műveltségterületi képzettség előnyt jelent

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése:alkalmazkodik a pandémia által előállt mindenkori helyzethez / lehetőség szerint személyes részvétel, esetleg kevert forma (offline-online) /

Jelentkezés módja:Lásd meghirdető levél. (Kurca-parti Óvoda, Szegvár, vagy a MBE)

Részvételi díj összege:
– Minimum: 60.000 Ft (a MBE tagjai 15%-os kedvezményben részesülnek) amelyben benne foglaltatik az összes tananyaghoz való hozzáférés  ̶̶  PPP előadások meghallgatása, előadási anyagok pendrive-ra átmásolási lehetősége, speciális munkáltató fénymásolatok, vegyes textíliák, ragasztók, minimális géppark, stb., valamint a szállás és az étkezés.

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Az oda és visszautazás költségei a lakóhely és a tanfolyam helyszíne között.

Munkálkodással kapcsolatos javallatok. A cél elérése érdekében tett lépések

 • önállóan el kell készítenie, be kell mutatniaa tanfolyam alatt vezetett, írott, illusztrált (kiegészített, rendszerezett) jegyzeteit
 • A hallgató elbírálásra, értékelésre beadja továbbá:
  • Egy szereplő* bábtervét/műhelyrajz/
  • Egy jelenet díszlettervét /műhelyrajz/
 • A hallgató elkészít egy bábfigurát


Ismeretkörök /elmélet
A szociológia területéről,
A lélektan, művészetlélektan és az oktatás/nevelés területéről,
A dráma és báb/színháztörténet területéről, és
A társművészetek területéről származnak

További ismeretkörök/ gyakorlat
Bábdramaturgia
Műhelygyakorlat
Bábkészítés
Rögtönzött bábok készítése termésekből, tárgyakból, papírból a három alaptechnikára
Kesztyűs, wajang, árny- és marionett bábkarakterek – tervezése és kivitelezése
Műhelymunkák és technológiai ismeretek – készségfejlesztő gyakorlatok
Bábszínész-mesterség

Vizsgakövetelmények

 1. Írásbeli vizsga
  • A szakági elméleti tárgyak (Szociológiai alapismeretek, Bábesztétika, Dráma- és színháztörténet, Bábtörténet, Társművészetek, Művészetpszichológiai ismeretek, stb.) ismeretanyagából összeállított tesztlap kitöltése
 2. Szóbeli A szóbeli vizsga kérdéssora a kötelező tantárgyak ismeretanyagára épül.

A képző intézmény gondoskodik arról, hogy a hallgató a vizsgakérdésekkel a tanfolyam ideje alatt megismerkedhet

Sárospatak, 2020.szeptember

Szentirmai László